مديريت خشكسالي با رويكرد مديريت ريسك (مطالعه موردي دشت سيستان)

 

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب ایران- طرح تحقیقات کاربردی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1386-1384

نتایج:

  • ارائه و معرفی رویکردهای مدیریت خشکسالی
  • معرفی مشخصات خشکسالی دشت سیستان
  • استخراج راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی
  • تدوین برنامه عمل مدیریت بحران خشکسالی در چهار سطح مختلف بحران

هدف:

  • هدف از انجام این پروژه پژوهشی، معرفی مفاهیم مدیریت ریسک خشکسالی، بررسی تجراب جهانی و نیز امکان‌سنجی پیاده‌سازی آن در دشت سیستان به عنوان مطالعه موردی تحقیق بوده است.