بهنگام‌سازي مطالعات منابع آب سد مخزنی گلبلاغ

 


کارفرما: جهاد کشاورزی استان کردستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390-1389


پروژه "اخذ مجوز تخصیص از سد گلبلاغ" ، شامل انجام مراحل ارزیابی تخصیص طرح‌های توسعه منابع آب، برآورد منابع و مصارف این طرح، بررسي درصد تأمين نيازهاي تعريف شده با استفاده از شبيه‌سازي سيستم منابع و مصارف طرح در نرم‌افزار vensim و در نهايت ارزيابي اثرات بهره‌برداري از طرح‌های توسعه منابع آب سورال، سنگ‌سیاه و گلبلاغ بر ایستگاه شاخص پایین‌دست-سلامت‌آباد- مي‌باشد. فاز اجرايی سد گلبلاغ از سال 1376 آغاز شده است و این سد از سال 1382 در حال بهره‌برداري می‌باشد.

در اين پروژه به ارائه کلیات و مستندات موجود در ارتباط دریافت مجوز تخصیص آب طرح‌ها پرداخته شده است و مراحل ارزیابی تخصیص طرح‌های توسعه براساس روش‌شناسي تخصیص به صورت گام‌به‌گام تشریح شده است و  نتایج حاصل از برآورد منابع و مصارف طرح مورد نظر ارائه می‌شود. مبناي برآورد منابع و مصارف طرح، روش‌شناسي تدوين شده توسط نظام‌نامه تخصیص مي‌باشد و نتایج حاصله با برآورد صورت‌گرفته توسط مشاور طرح مقایسه شده است. همچنين  به تشريح مدل مفهومي و رياضي شبيه‌ساز برنامه‌ريزي منابع آب طرح گلبلاغ پرداخته شده و نتايج حاصل از اجراي اين مدل مورد بحث قرار مي‌گيرد، ضمن اينكه اثرات اجراي طرح‌های توسعه منابع آب کردستان در زیرسیستم منتهی به ایستگاه شاخص سلامت‌آباد  و سپس سد تلوار (شامل سدهای سورال، سنگ‌سیاه و گلبلاغ) از نظر اثرات كمي و كيفي مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد.