مدلسازي منابع و مصارف مرتبط با سدهاي استقلال و شميل‌ونيان به كمك نرم‌افزارWEAP


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390-1389

 

هدف:

 

نتایج: