مدلسازي منابع و مصارف مرتبط با سدهاي استقلال و شميل‌ونيان به كمك نرم‌افزارWEAP


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390-1389

 

هدف:

  • هدف از انجام این مطالعات، تدوین سناریوهای مختلف مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب سیستم سدهای استقلال، شمیل و نیان در استان هرمزگان با استفاده از نرم‌افزار WEAP بوده است. بر این اساس در نتیجه بررسی نتیجه اعمال سناریوهای مختلف، برترین سناریو که تأمین‌کننده بیشترین میزان مقدار نیازها باشد انتخاب و به مدیران پیشنهاد شده است.

 

نتایج:

  • توسعه مدل شبیه‌سازی منابع آب سدهای شمیل، نیان و استقلال میناب
  • امکان بررسی سناریوهای بهره‌برداری بهینه از سدها در شرایط خشکسالی و اعمال آن در برنامه‌ریزی شرایط واقعی منطقه