مدیریت بحران شرایط خشکسالی با رویکرد همگرایی سازمان‌های ذینفع آب استان بوشهر


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر

مشاور: مؤسسه راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390

 

هدف:

 

نتایج: