پايش و ارزشيابي مطالعات مرحله اول زهكشي اراضي 280هزار هكتاري (شمال قره‌سو-گرگانرود) استان گلستان


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391

 

هدف:


نتایج: