بررسي تخصيص آب از طرح‌هاي توسعه منابع آب استان مازندران


کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1389-1388

 

هدف:

• مجموعه پروژه‌های بررسی تخصیص آب طرح‌های توسعه استان‌ها با هدف "تهیه گزارش توجیهی تخصیص طرح‌های موضوع این قراردادها (در حدود 50 سد) و بر اساس روش‌شناسی نظام‌نامه تخصیص وزارت نیرو" انجام شده است.

 

نتایج:

• در نتیجه این مطالعات تا کنون مجوز تخصیص 20 سد توسط کمیسیون تخصیص وزارت نیرو صادر شده است و بررسی گزارش توجیهی 30 سد نیز در دست بررسی می‌باشد.