بررسي تخصيص آب از طرح‌هاي توسعه منابع آب استان خراسان‌رضوي در حوضه‌آبريز قره‌قوم

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضوی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام:1390-1389


هدف:

• مجموعه پروژه‌های بررسی تخصیص آب طرح‌های توسعه استان‌ها با هدف "تهیه گزارش توجیهی تخصیص طرح‌های موضوع این قراردادها (در حدود 50 سد) و بر اساس روش‌شناسی نظام‌نامه تخصیص وزارت نیرو" انجام شده است.


نتایج:

• در نتیجه این مطالعات تا کنون مجوز تخصیص 20 سد توسط کمیسیون تخصیص وزارت نیرو صادر شده است و بررسی گزارش توجیهی 30 سد نیز در دست بررسی می‌باشد.