بررسی تخصیص آب از طرح‌های توسعه منایع آب استان خراسان رضوی

در حوضه‌های آبریز سرخس و کویر مرکزی

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390-1389

 

هدف:

  • مجموعه پروژه‌های بررسی تخصیص آب طرح‌های توسعه استان‌ها با هدف " تهیه گزارش توجیهی نخصیص طرح‌های موضوع این قراردادها (در حدود 50 سد) و براساس روش‌شناسی نظام‌نامه تخصیص وزارت نیرو" انجام شده است

 

نتایج:

  • در نتیجه این مطالعات تا کنون مجوز تخصیص 20 سد توسط کمیسیون تخصیص وزارت نیرو صادر شده است و بررسی گزارش توجیهی 30 سد نیز در دست بررسی می‌باشد