برآورد منابع آب و تعيين تكليف قنات‌ها در محدوده شهر محلات


کارفرما: شهرداری محلات

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391-1390

هدف:

نتایج و دستاوردهای مورد انتظار: