برآورد منابع آب و تعيين تكليف قنات‌ها در محدوده شهر محلات


کارفرما: شهرداری محلات

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391-1390

هدف:

  • هدف اصلی این پروژه، انجام برآوردی از منابع آب دردسترس از قنات‌ها و سرچشمه محلات و تعیین آب مازاد آنها جهت اجرای طرح‌های توسعه شهری می‌باشد. از آنجا که تحقق این هدف با بررسی وضعیت مالکیت قنات‌ها امکان‌پذیر می‌باشد، تعیین‌تکلیف مالکیت قنات‌ها به عنوان یک ضرورت در انجام مطالعات شناسایی و در حال اجرا می‌باشد

نتایج و دستاوردهای مورد انتظار:

  • برآورد آب مازاد قنات‌های شهر محلات
  • تعیین سهم شهرداری از منابع آب مازاد