بررسی و تحلیل تجارب خشکسالی 87 حوضه آبریز کارون و ارائه راهکار برای آینده

 

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1388

 

هدف :

  • مستند سازی، بررسی و تحلیل نتایج حاصل از اجرای 20 پروژه سازه‌ای برای مقابله با بحران بی‌سابقه خشکسالی استان خوزستان

نتایج :

  • تحلیل مشخصات خشکسالی استان خوزستان
  • بررسی اثرات خشکسالی بر منابع آب سطحی و ذخیره سدها
  • بررسی اثرات خشکسالی بربخش‌های مصرف کننده آب
  • مستندسازی اقدامات انجام شده مدیریتی و پروژه‌های اجرایی
  • برگزاری کارگاه هم‌اندیشی و استخراج راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با خشکسالی در استان