مطالعه و بررسی پتانسیل آلودگی نفتی در حوضه دریاچه لتیان و روش کنترل، مهار و مقابله با آن


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای تهران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1389

 

هدف:

  • بررسی آسیب‌پذیری حوادث آلودگی نفتی با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی دریاچه سد
  • بررسی انواع آلودگی حاصل از مشتقات نفتی در محدوده دریاچه سد
  • تعیین نقاط عملیاتی برای مهار آلودگی و نحوه کنترل
  • بررسی و مطالعه پیرامون تجهیزات کنترل و مهار آلودگی نفتی در سطح آب و مواد آلاینده مناسب
  • تهیه سناریوی مقابله با آلودگی نفتی در سطح دریاچه سد و تهیه چک لیست‌های مربوطه