تهیه طرح عملیاتی حادثه سیل در بخش ریلی

 

کارفرما: پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1386

 

هدف :

نتایج :