تعیین اولویت‌های پژوهشی استانهای كشور در بخش آب

 

کارفرما: شركت مديريت منابع آب ايران، دفتر پژوهش‌هاي كاربردي

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ: 90 - 1388

 

هدف:

نتایج:

مهم‌ترين خروجي اين پروژه تدوين برنامه تحقيقاتي طرح تحقيقات كاربردي (دفتر امورپژوهشي شركت مديريت منابع آب ايران) مي‌باشد. در مجموعه دستاوردها و خروجي‌هاي اين پروژه را مي‌توان در قالب موارد زير ارائه نمود؛

علاوه بر موارد فوق كه به عنوان خروجي مستقيم پروژه مي‌باشد، جلب مشاركت فعال ذينفعان اصلي بخش آب كشور و اخذ نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي آنان در مورد مسائل و چالش‌هاي بخش آب كشور را نيز مي‌توان به عنوان يك دستاورد مهم اين پروژه قلمداد نمود.