تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله شهرداری محلات

 

کارفرما: شهرداری محلات

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام