برنامه‌ریزی راهبردی، تدوین چارچوب اولیه اهداف و مأموریت‌ها، طراحی سازمانی ظرفیت‌سازی، تبیین الزامات نهادی و تدوین سیاست‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 

کارفرما: اتاق بازرگاني،‌صنايع،‌معادن و كشاورزي ايران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :1391

 

با توجه به قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و همچنین اهميت بخش کشاورزي و آب در کشور، اتاق صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی ایران، تشکيل يک مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب را در دريف کارهاي خود قرار داده است. هدف از ايجاد  این مرکز عبارتند از:

  1. تولید و انتشار راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بخش‌های کشاورزی و آب  در راستای تصمیمات  راهبردی و ملی
  2. انجام فعاليت‌هاي علمی کارآمد در زمينه بهبود وضعيت بخش کشاورزي و آب
  3. افزايش ظرفيت‌سازي در زمينه مسائل مربوط به اين بخش‌ها در راستاي مديريت بهينه و توسعه پايدار منابع آب و بخش کشاورزي كشور.

وظايف مرکز مطالعات به اين صورت زیر پیش‌بینی شده است: