تدوین طرف جامع کاهش خطرپذیری سیلاب شهر تهران


کارفرما: سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :1391

 

هدف:


 منظور از تدوین "طرح کاهش خطرپذیری سیلاب شهر تهران"، راهنمایی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل به منظور اختصاص بهینه بودجه، جلوگیری از موازی‌کاری و نیز کنترل و نظارت مستمر بر اقدامات اجرایی است.

اهداف از انجام پروژه، ترسیم وضعیت مطلوب شهر تهران از لحاظ ایمنی گذردهی سیلاب شهر تهران، تعریف طرح‌های مطالعاتی در سطح کلان به منظور یکپارچه‌سازی پروژه‌ها، شناسای سازمان‌ها و نهادهای ذیربط، احصاء وظایف آنها و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز به منظور ارزیابی و کاهش خطرپذیری سیلاب است.