تهیه دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها

 

کارفرما: وزارت نيرو - دفتر استانداردها-  موسسه تحقيقات آب

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :90 - 1389

 

هدف:

نتایج: