بررسی مسائل، چالش‌ها و فرصت‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه


کارفرما: دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا- وزارت نیرو

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :91 - 1390

 

هدف:

نتایج: