بررسی مسائل، چالش‌ها و فرصت‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه


کارفرما: دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا- وزارت نیرو

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :91 - 1390

 

هدف:

  • بررسي مسائل،‌چالش‌ها و فرصت‌هاي حوضه آبريز درياچه اروميه در راستاي تدوين راهبردها و برنامه اقدامات پيشنهادي براي مديريت پايدار حوضه آبريز مذكور

نتایج:

  • ارزيابي مسائل و چالش‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي حوضه آبريز درياچه اروميه و تدوين گزارش‌هاي مربوطه
  • تحليل راهبردي مديريت حوضه آبريز درياچه اروميه و تدوين برنامه اقدامات پيشنهادي براي حوضه آبريز مذكور
  • بررسي و تحليل تجارب جهاني مرتبط با وضعيت درياچه‌هاي مشابه با درياچه اروميه و اقدامات صورت گرفته در آنها