نظارت و پشتیبانی علمی و پژوهشی برنامه تلویزیونی آب پاك

 

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب- دفتر برنامه‌ريزي منابع آب- گروه محيط‌زيست

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ: 1390

 

هدف:

نتایج: