نظارت و پشتیبانی علمی و پژوهشی برنامه تلویزیونی آب پاك

 

کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب- دفتر برنامه‌ريزي منابع آب- گروه محيط‌زيست

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ: 1390

 

هدف:

  • پشتيباني علمي و پژوهشي از مستند تلويزيوني آب (42 برنامه)
  • تدوين و تحليل تجارب جهاني مرتبط با آگاهي‌رساني همگاني در زمينه آب و حفاظت كيفي منابع آب

نتایج:

  • تهيه متن برنامه‌هاي مستند تلويزيوني آب پاك مشتمل بر 42 برنامه كه از شبكه اول سيما و شبكه مستند پخش گرديده است.
  • جمع‌آوري و ارائه فيلم‌هاي مستند ساخته شده در سطح جهاني و بين‌المللي با موضوع آب و بحران‌هاي مرتبط
  • تحليل تجارب جهاني و ارائه نمونه‌هاي از اقدامات انجام شده در خصوص آگاهي‌رساني همگاني در زمينه آب  و حفاظت كيفي آن