انجام مطالعات مهندسی ارزش سد فشل و شوط

 

 

کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

در حال انجام

 

نتایج:

در حال انجام

توضیحات بیشتر: