تدوین نقشه راه و برنامه اقدام راهبردی مدیریت پسماند استان‌های شمالی با رویکرد برنامه‌ریزی ارزش

 

کارفرما:  پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

در حال انجام

 

نتایج:

در حال انجام

 

توضیحات بیشتر: