تدوین نقشه راه و برنامه اقدام مدیریت جامع و یکپارچه آب استان البرز

 

کارفرما:  شرکت آب منطقه‌ای البرز

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام