انجام خدمات مشاوره تدوین راه و برنامه  عملیاتی کاهش آلودگی هوا ناشی از حمل و مقل درشهرتهران

 

کارفرما:  شرکت کنترل کیفیت هوا

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام