تدوين برنامه راهبردي پنج ساله شهر محلات

 

هدف:

اطلاعات بیشتر:

شهر‌ها به‌عنوان محل تجلي تمدن بشري همواره درحال تكامل و پيشرفت هستند. زيرا از يك‌سو با پيشرفت فناوري شرايط زندگي و كيفيت توسعه كالبدي تغيير مي‌نمايد و از سوي ديگر با نگرش در علوم نظري و مباني انديشه بشري، ديدگاه‌هاي توسعه نيز دچار دگرگوني مي‌شود. رشد و توسعه شهر‌هاي كهن به‌دليل ساختار اجتماعي جامعه و در عين حال محدوديت‌ها و امكانات ناشي از فناوري‌هاي عصر مربوط در مقايسه با شرايط كنوني بسيار متفاوت بوده است. فرآيند برنامه‌ريزي توسعه شهر نه به‌‌صورت مكتوب، كه براساس قرارداد‌هاي نا‌نوشته اجتماعي، مراحل خود را طي نموده است. اما در جهان امروز، دانش نوين برنامه‌ريزي براي توسعه شهر‌ها جايگزين روش‌هاي سنتي آن شده است. چرا که در عصر جهاني‌شدن و رشد سریع جوامع بشری، ديگر نمي‌توان با روش‌هاي سنتي به اداره شهر‌‌ها پرداخت. لذا امروزه با تحول جنبه‌هاي برنامه‌ريزي، نياز به برنامه‌ريزي دقيق و واقعي براي شهر‌ها به‌شدت احساس مي‌شود. اين نياز نه تنها براي كلان‌شهر‌هاي چند ميليوني و مادرشهر‌هاي ميليوني، بلكه براي شهر‌هاي متوسط و كوچك، حتي‌ محله‌هاي شهري و روستاها نيز احساس مي‌شود. علاوه بر اين، يكي از مهم‌ترين مشكلات مدیریت شهر‌ی در كشور ما، توجه بیش از اندازه به مسايل جاری و عدم تدوین برنامه‌های راهبردی در سطوح مختلف و بازه‌های زمانی مناسب می‌باشد. با توجه به پيچيدگي‌هاي مدیریت شهري به‌خصوص در عصر جهاني‌شدن، ماهیت پویای شهرها و احساس نياز به برنامه‌ريزي دقيق و غيرآرماني براي آينده شهر‌ها، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور تدوين برنامه راهبردي 5 ساله شهرداري‌ها را در دستور كار خود قرار داده است. بر همين اساس شهرداري محلات، تهيه برنامه 5 ساله راهبردي شهر محلات را با انعقاد قراردادي به مؤسسه پژوهشي راهبرد دانش پويا واگذار نمودند.