مطالعات عملیاتی کردن ظرفیت‌های لازم در تهیه طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی (با تمرکز بر سرفصل پسماند)

 

کارفرما:  سازمان حفاظت محیط زیست

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام