مطالعه مهندسی ارزش پارکینگ طبقاتی ره باغ نعیم

 

 

کارفرما:شهردار مشهد- منطقه ثامن

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1397

 

هدف:

در حال انجام

 

نتایج:

درحال انجام

توضیحات بیشتر: