تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران خشکسالی خوزستان در سال آبی 97-96 در حوضه کارون بزرگ و کرخه

 

کارفرما:  شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396-1397

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام