نظارت و راهبری اجرای عملیات احیایی  تالاب‌ها و تثبیت کانون‌های بحرانی ایجاد گرد و غبار

 

کارفرما:   سازمان حفاظت محیط زیست

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396-1397

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام