مطالعات بررسی امکان‌پذیری تامین آب شرب شهرستان میانه در میان‌مدت و دراز مدت با استفاده حداکثری از سد گرمی‌چای

 

کارفرما:   شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام