ارزيابي اثربخشي طرح‌هاي پژوهشی خاتمه یافته و نيازسنجي و اولويت‌بندي محورهاي پژوهش‌هاي كاربردي تقاضامحور سازمان آب و برق خوزستان

 

کارفرما:  شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396

 

هدف:

 

 نتایج:

 

توضیحات بیشتر:

با توجه به وقت، هزینه انسانی و مالی صرف شده در تحقیقات، چناچه نتایج آن کاربردی نبوده و یا به درستی در دسترس متقاضیان قرار نگیرد، عملا هزینه‌های انجام شده برای آن تحقیقات بازنگشته و نتایج حاصل مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. هر موسسه تحقیقاتی، جهت اطمینان از مسیر درست و بازدهی مناسب خود نیاز به ارزیابی دوره‌ای خود دارد. اولويت‌بندي محورهاي پژوهش‌هاي كاربردي تقاضامحور سازمان آب و برق خوزستان با این هدف و با ارزیابی مسیر طی شده در بازه زمانی 96-1385، در پی دسترسی به نقشه راه مناسبی جهت قرارگیری در مسیر درست پژوهش بر اساس چالش‌ها و مسائل عمده و اولویت‌دار استان است.