ارزيابي اثربخشي طرح‌هاي پژوهشی خاتمه یافته و نيازسنجي و اولويت‌بندي محورهاي پژوهش‌هاي كاربردي تقاضامحور سازمان آب و برق خوزستان

 

کارفرما:  شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام