تدوین نقشه راه معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

 

کارفرما: سازمان حمل و نقل ترافیک تهران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396

 

هدف:

درحال انجام

 

نتایج:

 درحال انجام