مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه‌های اولویت سال 1395  مدیریت آب‌های سطحی حوزه‌آبریز رودخانه کن

 

کارفرما: سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

 

نتایج: