پایش پیشرفت پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه و هماهنگی در انجام مطالعات تکمیلی

 

کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1394

 

هدف:

 

نتایج: