مدیریت و راهبری علمی، آموزشی و اطلاع‌رسانی سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه (با ارتقا آگاهی‌های عمومی از چالش‌های زیست محیطی)

 

کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1394

 

هدف:

 

نتایج: