مطالعات، طراحي و بهسازي كانال جوانه واقع در منطقه 17 شهرداری تهران

 

کارفرما: شهرداري منطقه 17  تهران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1392

اهداف:

نتایج: