عمليات انجام خدمات مشاوره نظارت كارگاهي احداث كانال جوانه

 

کارفرما: شهرداري منطقه 17  تهران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1393

اهداف:

نتایج: