برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه‌ریزی راهبردی يک شيوه منظم براي اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي است که به يک نظام (سيستم) شکل مي‌دهد و راهنمايي مي‌کند که اين نظام چيست؟ چگونه عمل مي‌کند و چرا چنين عمل مي‌کند؟ به‌کارگیری فرآیندهای خاص برای گردآوری اطلاعات گزینشی، تجزیه و تحلیل روشمند و تدوین اهداف، مشارکت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اصلی، تدوین و ارزیابی گزینه‌های راهبردی، بررسی پیامدهای آتی تصمیمات و اقدامات کنونی و بالاتر از همه تأکید بر اجرای موفق، برنامه‌ریزی راهبردی را از سایر الگوهای برنامه‌ریزی متمایز می‌سازد.

برنامه‌ریزی شهری

 دانش برنامه‌ریزی شهری در اوایل قرن بیستم با استفاده از اصول زیست‌شناسی،به‌صورت نظریه‌ای ارگانیستی مطرح شد. این نظریه تحت تأثیر شرایط آن زمان با نظریه کارگردگرایی شهرسازی مدرن در هم آمیخته شده و با عنوان الگوی برنامه‌ریزی جامع و عقلانی در سراسر جهان به کار گرفته شد. این الگو بیش از نیم قرن، بر تفکر شهرسازی در جهان حاکم بود.

 از نیمه دوم قرن بیستم، به‌دنبال تحولات بنیادین در عرصه‌های مختلف، مجموعه‌ای از نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و پارادایم‌های جدید در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در جهان مطرح شده است.

 مدیریت شهری

 با توجه به ابعاد لازم در فرآیند مدیریت شامل برنامه‌ریزی، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و نظارت مدیریت شهری به دنبال ترقي و افزايش پايداري و رقابت‌پذيري شهر است.مديريت شهري نياز به رويكرد يكپارچه‌اي دارد كه در آن همه بخش‌هاي مرتبط با توسعه شهري در تعامل با يكديگر قرار بگيرند.

مدیریت جامع بحران

بحران وضعیتی است که با تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغییر سیستم به‌وجود می‌آید. شدت و ضعف بحران‌ها به عوامل تشدیدکننده و یا عناصر کاهنده بحران و تکنیک‌ها و شیوه‌های موجود و مورد استفاده برای مدیریت و در نهایت مهار آن‌ها بستگی دارد.

 بحران حادثه نیست، بحران وضعیت است. وضعیتی که براثر یک پدیده طبیعی یا انسان‌ساز می‌تواند به‌وجود آید. یک پدیده طبیعی زمانی بحران می‌شود که در جامعه قدرت مقابله با آن پدیده وجود نداشته باشد. فعالیت‌های مدیریت بحران در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی یا بازتوانی قابل دسته‌بندی است.

 

                                                                             توضیحات بیشتر

 ..................................................................................................