مطالعاتي که در چارچوب مديريت به‌هم‌پيوسته و برنامه‌ريزي توسعه قابل انجام است به شرح ذيل مي‌باشد:

 • برنامه‌ريزي و مديريت به‌‌هم‌پيوسته منابع و مصارف آب
 • تدوين اسناد توسعه بخشي و منطقه‌اي
 • تهيه برنامه‌هاي آمايش سرزمين
 • مطالعات سازماني و نهادي مديريت بخش آب
 • مطالعات حقوقي و قانوني بخش آب
 • بررسي راهکارهاي حل‌تعارض در بهره‌برداري از منابع آب
 • تسهيل‌گري جلسات حل تعارض و ايجاد اتفاق‌نظر مشترک

مؤسسه پژوهشي، مهندسي راهبرد دانش پويا با داشتن سوابق متعدد مطالعاتي در زمينه رويكردهاي نوين مديريتي در منابع طبيعي (بويژه منابع آب)، همواره در پي ارائه ارزيابي‌هاي دقيق ارتباطات اكوسيستم و جوامع و ارائه راهكارهاي به‌هم‌پيوسته مديريتي در يك ارتباط تنگاتنگ با ساختارهاي مديريتي كشور و دانشگاه‌هاي معتبر بوده است. انجام مطالعات مربوط به مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب و برنامه‌ريزي جهت توسعه جوامع با لحاظ محدوديت‌هاي منابع (بويژه منابع آب)، از زمينه‌هاي اصلي مطالعاتي و مشاوره مي‌باشد که اين مؤسسه طي ساليان گذشته به انجام رسانده و به روش‌شناسي آنها تسلط يافته است.

 

اقتصاد آب

مطالعاتي که در محور اقتصاد آب قابل انجام مي‌باشد، به شرح ذيل است:

 • محاسبه قيمت تمام شده مالي و اقتصادي آب
 • بهره‌وري اقتصادي آب
 • مطالعات تشکيل بازار آب
 • انجام مطالعات خصوصي‌سازي در بخش آب
 • تدوين برنامه کسب‌و‌کار شرکت‌هاي تابعه وزارت نيرو (بخش آب)
 • ارزيابي‌هاي مالي و اقتصادي طرح‌هاي بخش آب
 • مطالعات سرمايه‌گذاري در بخش آب
 • استفاده از ابزارهاي مديريت اقتصادي آب
 • بررسي آثار سياست‌هاي کلان اقتصادي بر بخش آب

 گروه اقتصاد آب موسسه راهبرد دانش پویا، به دنبال ارزیابی آن دسته از سیاست‌های اقتصادی می‌باشد که در حیطه بخش آب و یا خارج از بخش آب (فرابخشی) وضع شده و ذی‌نفعان و عرضه‌کنندگان آب را متاثر می‌نماید. همچنین ابزارهای اقتصادی، پتانسیل‌های موجود و پیش‌شرط‌های لازم برای استفاده از این ابزار‌ها در جهت مدیریت پایدار و کاراي منابع آب شناسائی و تحلیل می‌گردد. نحوه محاسبه این ابزارها از جمله تعیین قیمت تمام شده آب و خدمات آب، قیمت پساب، جریمه آلودگی و ...، و نحوه عملیاتی نمودن آنها، از ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش می‌باشد. علاوه بر مسائل بیان شده، تغییرات نهادی لازم برای بسترسازی بسیاری از ابزارهای مدیریت منابع آب از جمله بازار آب، خصوصی‌سازی، تأمین منابع مالی طرح‌های آب، از دیدگاه اقتصاد نهادگرائی نیز بررسی می‌گردد.

                                                                             توضیحات بیشتر 

 ..................................................................................................